กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับการค้า การขนส่งข้ามแดน

กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับการค้า การขนส่งข้ามแดน มีแนวทางวิธีปฏิบัติร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้สินค้าไหลเคลื่อนผ่านแดนได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งมีประเด็น ดังนี้

1.ดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านแบบองค์รวม ระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

2.จัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการวางแผนและบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดชายแดนที่เป็นประตูเศรษฐกิจการค้าและงานบริการ

3.เร่งรัดแก้ไขจัดทำ และเจรจาข้อตกลง เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามกรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเอกสารแนบท้าย พิธีสาร 2

4.เร่งดำเนินการปรับปรุงพิธีการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าชายแดน

5.ควรพิจารณากำหนดนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดน พร้อมกับผลักดันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

6.เร่งดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในด้านต่างๆ แก่บุคลากรให้มีศักยภาพ

7.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนการพัฒนาเขตพื้นที่จังหวัดชายแดน

8.ส่งเสริมสนับสนุนให้นักลงทุนไทยมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางการค้าในการส่งสินค้าไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว

9.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งเมืองคู่แฝดทางการค้าระหว่างจังหวัดชายแดนกับจังหวัดในประเทศเพื่อนบ้าน

10.ส่งเสริมการลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนที่เกี่ยวกับพื้นที่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า ประกอบด้วยอาคารโกดังสินค้า พื้นที่การค้าเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณการลงทุนการดำเนินการด้านเชิงการบริหารจัดการ เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารและสถานที่ต่างๆ